extend_apply

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
winter science campคุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีคุณสมบัติด้านการศึกษาสอดคล้องกับข้อ 1.1 หรือ 1.2 ข้อใดข้อหนึ่ง
1.1 นักศึกษาทั่วประเทศ ที่กำลังศึกษาอยู่ใน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 ขึ้นไป หรือ ระดับปริญญาโท ที่มีความสนใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
1.2 บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทแล้ว และมีความสนใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่สูงขึ้นในด้านวิทยาศาสตร์
2. มีความสนใจและมีทัศนคติที่ดี ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ( อ่านกำหนดการ/ประกาศรับสมัคร )
*** เพื่อความรวดเร็วในการสมัคร..
โปรดเตรียมไฟล์ รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมแว่น/แมส) ไว้ล่วงหน้า

และหากท่านต้องการแนบไฟล์เอกสาร
เช่น งานค้นคว้า/วิจัย, ไฟล์เอกสาร CV (รองรับเฉพาะไฟล์รูปแบบ PDF เท่านั้น)
แนะนำให้ท่านเตรียมไฟล์ไว้ล่วงหน้าเพื่ออัพโหลด [สูงสุด 3 ไฟล์ ขนาดไม่เกินไฟล์ละ 10 MB] (*ถ้ามี*)สิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่าย

1.   สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม ที่ทางค่ายจัดขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
2. คณะวิทยาศาสตร์ จะจัดสรรที่พักให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในบริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสนับสนุนอาหาร - อาหารว่างตลอดการทำกิจกรรม
3. ได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง โดยเบิกจ่ายตามจริง ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน (เฉพาะผู้ที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่)
4. สิทธิ์การเข้าชมห้องปฏิบัติการขั้นสูงของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. การเข้าถึงข้อมูลทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และโอกาสในการได้รับทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
6. การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย วัดพระธาตุดอยสุเทพ - อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร - อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ (CMU STeP)
7. อื่นๆ อีกมากมาย

อนึ่ง เมื่อคณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว..
ผู้สมัครจะต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมของตน ผ่านทางเว็บไซต์โครงการอีกครั้ง
หากมิได้แจ้งยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม จะถือว่าสละสิทธิ์